วิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

วิถีชีวิต

ชาวมอแกน มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเล การดำรงชีพจึงเป็นการประมงด้วยการตกปลา งมหอย ปลิงทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพและเพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับข้าวสารและข้าวของจำเป็นมาช้านาน เครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่มักจะทำขึ้นเอง เช่น ฉมวก แว่นตาดำน้ำ เหล็กเกี่ยวปู เหล็กเจาะหอย ฯลฯ ในการออกทะเลไปในระยะใกล้ๆ ผู้หญิงมอแกนจะชักชวนกันไปหาอาหารยามที่น้ำทะเลลดลง โดยการเดินลัดเลาะไปตามโขดหิน หาดทราย แนวปะการัง ป่าชายเลนไปหาสัตว์ทะเลมาทำเป็นอาหารสำหรับคนในครอบครัว

เศรษฐกิจปัจจุบัน

ชาวมอแกนที่เป็นผู้ชายวัยแรงงาน ในปัจจุบันจะเป็นผู้ทำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นลูกจ้างในเรือประมงน้ำลึกจับสัตว์ทะเล เช่น ปูจักจั่น ดำปลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล รวมไปถึงการเข้าสู่การเป็นลูกจ้างในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สำหรับชายสูงวัยที่ไม่สามารถรับจ้างได้ ก็จะออกเรือประมงวางอวนจับปู กุ้ง ปลาหมึก และอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวตามโอกาสและโชคชะตาไปวันๆ