มอแกน

MOKEN

ชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มเปราะบาง

ผู้ไร้ซึ่งสัญชาติ ที่ดิน โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง